องค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียน อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.ladtakhean.go.th
 
 


 
  การประชุมพิจารณาประสานโครงการพัฒนาที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  กิจกรรมร้องเพลงชาติไทย และกิจกรรมหน้าเสาธง ประจำเดือน เมษายน 2564
  กิจกรรมแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานและร่วมปฏิญาณตนแสดงเจตนารมณ์ร่วมต้านการทุจริตคอร์รับชั่น (Zero Tolerance)
ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวโครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2562
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
ต้องปรับปรุง
 


23 เม.ย. 2564 มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
9 เม.ย. 2564 ข้อปฏิบัติในการยืมทรัพย์สินของทางราชการ
9 เม.ย. 2564 มาตรการการป้องกันการรับสินบน
22 มี.ค. 2564 รายงานการตรวจสอบรายงานการเงิน องค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียน
11 มี.ค. 2564 ประกาศผู้ผ่านการประเมินเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง คนสวนและคนงานประจำรถขยะ ประจำปี 25...
28 ม.ค. 2564 ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนว...
22 ม.ค. 2564 รายละเอียดคุณลักษณะโครงการจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) แบบดับเบิ้ลแค็บ 4 ประตู
22 ม.ค. 2564 ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนว...
18 ม.ค. 2564 ราคากลางโครงการปรับปรุงห้องน้ำ ห้องส้วม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.ลาดตะเคียน
15 ม.ค. 2564 ราคากลางโครงการวางท่อระบายน้ำศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ลาดเตะเคียน
 
เชิญชวนรณรงค์แยกขยะก่อนทิ้ง ร่วมเปลี่ยนเมืองไทยไปด
รู้ลึก "โรคพิษสุนัขบ้า" เป็นแล้วตายได้จริงหรือ?
เจ้าตูบเป็นโรคพิษสุนัขบ้า นอนในกรง แชร์เป็นวิทยาทา


จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 26 พฤษภาคม 2554