องค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียน อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.ladtakhean.go.th
 
 
วันที่ วันอาทิตย์ที่ 2 เดือนเมษายน พ.ศ.2566
ข้าพเจ้า *จำเป็น
ที่อยู่ *จำเป็น
เบอร์โทรศัพท์มือถือ *จำเป็น
มีความประสงค์ที่จะขอยืม *จำเป็น
เพื่อ *จำเป็น
ตั้งแต่วันที่ *จำเป็น
ถึงวันที่ *จำเป็น
  (หากพัสดุที่ท่านยืมไปนั้นเกิดความชำรุด/เสียหาย ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น ผุ้ยืมจะต้องทำการซ่อมแซมพัสดุ ดังกล่าวให้กลับคืนมาอย่างสภาพเดิม)