องค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียน อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.ladtakhean.go.th
 
 
คู่มือปฏิบัติงาน อบต.
ข้อมูลทั้งหมด 12 รายการ
วันที่ลงข่าว หัวข้อข่าว ไฟล์ ผู้อ่าน
  15 ต.ค. 2563    คู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต/แจ้งเบาะแส ด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ 2564 9
  24 ต.ค. 2562    คู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต/แจ้งเบาะแส ด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ 2563 10
  9 มี.ค. 2559    คู่มือปฏิบัติราชการงานสารบรรณ 8
  9 มี.ค. 2559    คู่มืองานธุรการ 10
  9 มี.ค. 2559    คู่มือการเลื่อนระดับ 9
  9 มี.ค. 2559    การแก้ไขคำสั่งและยกเลิกคำสั่ง 9
  9 มี.ค. 2559    คู่มือประชาสัมพันธ์-การจ่ายเบี้ย 8
  9 มี.ค. 2559    คู่มือปฏิบัตงานพัสดุ 9
  9 มี.ค. 2559    คู่มือการปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี 9
  9 มี.ค. 2559    ขั้นตอนการลงทะเบียนทางหลวงชนบท 9
  9 มี.ค. 2559    การเขียนทะเบียนประวัติ 9
  9 มี.ค. 2559    คู่มือสวัสดิการพนักงาน 17