องค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียน อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.ladtakhean.go.th
 
 
คู่มือปฏิบัติงาน อบต.
ข้อมูลทั้งหมด 13 รายการ
วันที่ลงข่าว หัวข้อข่าว ไฟล์ ผู้อ่าน
  14 ต.ค. 2564    คู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต/แจ้งเบาะแส ด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ 2565 72
  15 ต.ค. 2563    คู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต/แจ้งเบาะแส ด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ 2564 77
  24 ต.ค. 2562    คู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต/แจ้งเบาะแส ด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ 2563 82
  9 มี.ค. 2559    คู่มือปฏิบัติราชการงานสารบรรณ 123
  9 มี.ค. 2559    คู่มืองานธุรการ 113
  9 มี.ค. 2559    คู่มือการเลื่อนระดับ 78
  9 มี.ค. 2559    การแก้ไขคำสั่งและยกเลิกคำสั่ง 81
  9 มี.ค. 2559    คู่มือประชาสัมพันธ์-การจ่ายเบี้ย 77
  9 มี.ค. 2559    คู่มือปฏิบัตงานพัสดุ 124
  9 มี.ค. 2559    คู่มือการปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี 79
  9 มี.ค. 2559    ขั้นตอนการลงทะเบียนทางหลวงชนบท 124
  9 มี.ค. 2559    การเขียนทะเบียนประวัติ 76
  9 มี.ค. 2559    คู่มือสวัสดิการพนักงาน 120