องค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียน อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.ladtakhean.go.th
 
 
คู่มือปฏิบัติงาน อบต.
ข้อมูลทั้งหมด 11 รายการ
วันที่ลงข่าว หัวข้อข่าว ไฟล์ ผู้อ่าน
  15 ต.ค. 2563    คู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต/แจ้งเบาะแส ด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ 2564 6
  9 มี.ค. 2559    คู่มือปฏิบัติราชการงานสารบรรณ 13
  9 มี.ค. 2559    คู่มืองานธุรการ 13
  9 มี.ค. 2559    คู่มือการเลื่อนระดับ 13
  9 มี.ค. 2559    การแก้ไขคำสั่งและยกเลิกคำสั่ง 12
  9 มี.ค. 2559    คู่มือประชาสัมพันธ์-การจ่ายเบี้ย 12
  9 มี.ค. 2559    คู่มือปฏิบัตงานพัสดุ 12
  9 มี.ค. 2559    คู่มือการปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี 12
  9 มี.ค. 2559    ขั้นตอนการลงทะเบียนทางหลวงชนบท 12
  9 มี.ค. 2559    การเขียนทะเบียนประวัติ 13
  9 มี.ค. 2559    คู่มือสวัสดิการพนักงาน 13