องค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียน อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.ladtakhean.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 26 พฤษภาคม 2554

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

นายพิษณุ จันทร์เงิน
หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผนงาน รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
(นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น)

 

นางสาวบุญวนิดา จุลภาพ

   นางอรพรรณ  พูลแช่ม
 นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
 ครู วิทยะฐานะชำนาญการ
 
- ว่าง -   - ว่าง - ว่าง
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติการ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติการ
ครูผู้ดูแลเด็ก(ครูผู้ช่วย)
 
 
นางยุพา  อาจคง 

นางสาวประภาพร  น้อยหาด
ผู้ช่วยหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก