องค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียน อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.ladtakhean.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 26 พฤษภาคม 2554

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

นายวีระวัฒน์  วงษ์พานิช  
หัวหน้าสำนักปลัด อบต. รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
(นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น)

 

นางสาวบุญวนิดา จุลภาพ

   นางสาวอรพรรณ  พูลแช่ม
 นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
 ครู วิทยะฐานะชำนาญการ
 
- ว่าง -   - ว่าง - ว่าง
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี เจ้าพนักงานธุรการ
ครูผู้ดูแลเด็ก(ครูผู้ช่วย)
 
 
  - ว่าง -

นางสาวประภาพร  น้อยหาด
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก