วันที่
ชื่อเรื่อง
20  ม.ค. 2563
ซื้อตู้เหล็กแบบ ๒ บาน (มอก.) จำนวน ๖ หลังๆละ ๕,๕๐๐ บาท ,ตู้เหล็กกระจกบานเลื่อน จำนวน ๔ หลังๆละ ๔,๕๐๐ บาท เพื่อใช้ในสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ม.ค. 2563
วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๒๕ รายการ เพื่อใช้งานในองค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียน
23  ธ.ค. 2562
จ้างจัดทำป้ายไวนิลป้ายจุดตรวจ ขนาด ๑.๐๐x๒.๔๐ เมตร จำนวน ๑ ป้าย,ป้ายจุดบริการประชาชน ขนาด ๑.๐๐x๒.๔๐ เมตร จำนวน ๑ ป้าย,ป้ายรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนน ขนาด ๑.๐๐x๑.๖๐ เมตร จำนวน ๘ ป้ายตามโครงการป้องกันลดอุบัติเหตุและรักษาความปลอดภัยในช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ธ.ค. 2562
ซื้อพัดลมอุตสาหกรรม จำนวน ๔ ตัว ขนาดใบพัด ๒๕ นิ้ว ปรับแรงลมได้ ๓ ระดับ ปรับส่ายซ้าย-ขวา และหยุดส่ายได้ คุณสมบัติมีมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ธ.ค. 2562
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ (กล้องวงจรปิด) เนื่องจากกล้องวงจรปิดไม่ทำงาน ไม่สามารถบันทึกได้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  พ.ย. 2562
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๒๘ รายการ เพื่อนำมาดำเนินการซ่อมแซมอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ได้ชำรุดเสียหายภายในสำนักงาน,ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กลาดตะเคียน และตามหมู่บ้านต่างๆจำนวน ๑๓ หมู่บ้านภายในตำบลลาดตะเคียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  พ.ย. 2562
ซื้อวัสดุครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๒๘ รายการ เพื่อมาดำเนินการซ่อมแซมอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ได้ชำรุดเสียหายภายในสำนักงานและตามหมู่บ้านต่างๆ ในเขตตำบลลาดตะเคียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  พ.ย. 2562
ซื้อทรายถม,ถุงใส่ทราย,เชือกฟาง เพื่อใช้สำหรับกักเก็บน้ำไว้ใช้ในการอุปโภค บริโภค จำนวน ๒ แห่ง (หมู่ที่ ๑๑) ตามโครงการรักษ์น้ำ รักษ์ป่า รักษาแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  พ.ย. 2562
จ้างจัดทำกระทง อบต.(กระทงกลาง) ตามโครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ ในวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ณ บริเวณบึงโคกมะม่วง หมู่ที่ ๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  พ.ย. 2562
จ้างเครื่องปั่นไฟพร้อมไฟฟ้าแสงสว่างไฟสีประดับรอบบริเวณงาน ตามโครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ ในวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ณ บริเวณบึงโคกมะม่วง หมู่ที่ ๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง