วันที่
ชื่อเรื่อง
22  ก.ย. 2564
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านโปร่งเข้ หมู่ที่ ๕ - บ้านอ่างมหา หมู่ที่ ๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ย. 2564
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๒ จากบ้านโคกกลาง ถึงบ้านโคกชัน หมู่ที่ ๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ย. 2564
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๙ จากบ้านนายฉัตร หลำบางช้าง ถึงบ้านนายสังเวียน โพธิ์ศรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ย. 2564
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๙ จากบ้านนายสน ถึงบ้านนางบุญเลิศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ย. 2564
จ้างขยายท่อเมนต์ระบบประปาจากโครงการร่มโพธิ์แก้ว ถึงบ้านหนองกระเบา หมู่ที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ย. 2564
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๘ รายการ เพื่อใช้ในกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.ย. 2564
ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๖ รายการ เพื่อใช้ในสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.ย. 2564
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๗ รายการ เพื่อใช้ในกองการศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ย. 2564
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ เครื่อง เนื่องจากเปิดเครื่องแล้ว เครื่องไม่ทำงาน เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ย. 2564
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๐ รายการ เพื่อใช้ในสำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง