วันที่
ชื่อเรื่อง
24  มี.ค. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๗ รายการ เพื่อใช้ในกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  มี.ค. 2566
ซื้ออาหารเสริมนม ยู.เอช.ที สำหรับเด็กเล็ก เด็กอนุบาล และเด็ก ป.๑ - ป.๖ จำนวนเด็ก ๕๗๐ คน จำนวน ๑๙,๓๘๐ กล่องๆละ ๘.๑๓ บาท ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน - ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๖ จำนวน ๓๔ วัน (ช่วงปิดเทอม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  มี.ค. 2566
ซื้ออาหารเสริมนม ยู.เอช.ที สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กลาดตะเคียน จำนวนเด็ก ๒๕ คน จำนวน ๘๕๐ กล่องๆละ ๘.๑๓ บาท ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน - ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๖ จำนวน ๓๔ วัน (ช่วงปิดเทอม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  มี.ค. 2566
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (แบตเตอรี่รถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๒-๐๑๐๕ ปจ.จำนวน ๑ คัน เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มี.ค. 2566
จ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติหน้าที่ขับเครื่องจักรกล ขนาดเบา (รถกระเช้าไฟฟ้า) หมายเลขทะเบียน ๘๒-๐๑๓๗ ปจ.เพื่อทำหน้าที่ในการดูแล รักษา ซ่อมบำรุงไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ ในพื้นที่ตำบลลาดตะเคียน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  มี.ค. 2566
ซื้ออาหารเสริมนม ยู.เอช.ที สำหรับเด็กเล็ก เด็กอนุบาล และเด็กป. ๑ - ป.๖ จำนวน ๔ แห่ง จำนวนเด็ก ๕๗๐ คน จำนวน ๕,๗๐๐ ถุง ๆละ ๘.๑๓ บาท ตั้งแต่วันที่ ๑๘ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖ จำนวน ๑๐ วันทำการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.พ. 2566
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กลาดตะเคียน ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๖ ตั้งแต่วันที่ ๑ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖ จำนวน ๒๒ วันทำการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.พ. 2566
จ้างเหมาบริการพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (รถกระเช้าไฟฟ้า) เพื่อทำหน้าที่ในการดูแล รักษา ซ่อมบำรุงไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ ในพื้นที่ตำบลลาดตะเคียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.พ. 2566
อาหารเสริมนม ยู.เอช.ที สำหรับเด็กเล็ก เด็กอนุบลาล และเด็ก ป.๑ - ป.๖ จำนวน ๔ แห่ง จำนวนเด็ก ๕๗๐ คน จำนวน ๕,๗๐๐ กล่องๆละ ๘.๑๓ บาท ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๖ ตั้งแต่วันที่ ๑๘ -๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖ จำนวน ๑๐ วันทำการ
24  ก.พ. 2566
ซื้ออาหารเสริมนมพาสเจอร์ไรส์ สำหรับเด็กเล็ก เด็กอนุบาล และเด็ก ป.๑ ป. ๖ จำนวน ๔ แห่ง จำนวนเด็ก ๕๗๐ คน จำนวน ๖,๘๔๐ ถุง ๆละ ๖.๘๙ บาท ตั้งแต่วันที่ ๑ - ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๖ จำนวน ๑๒ วันทำการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง