วันที่
ชื่อเรื่อง
21  พ.ค. 2563
จ้างก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ที่ ๒ จากบ้านนายสุชีพ รื่นสดงาม ถึงบ้านนายประเทือง เหลาอ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  พ.ค. 2563
จ้างปรับปรุงถนนสายบ้านโปร่งเข้ หมู่ที่ ๕ โดยทำการลงหินคลุกพร้อมเกลี่ยตกแต่งเสร็จเรียบร้อย ถนนกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๒๐ เมตร ตามแบบแปลนของ อบต.ลาดตะเคียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  พ.ค. 2563
จ้างขุดลอกสระเก็บน้ำบ้านหนองตลาด หมู่ที่ ๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  พ.ค. 2563
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง จำนวน ๒ โครงการ (หมู่ที่ ๓,๑๑) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  พ.ค. 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล หมู่ที่ ๒ จำนวน ๓ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
19  พ.ค. 2563
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๒๓ รายการ เพื่อนำมาซ่อมแซมอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ชำรุดเสียหายภายในสำนักงานและตามหมู่บ้านต่างๆในเขตตำบลลาดตะเคียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ค. 2563
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ (เลื่อยเครื่อง จำนวน ๒ เครื่อง) เนื่องจากเลื่อยเครื่องยนต์ชำรุดใช้งานไม่ได้ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  พ.ค. 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๒ ถนนสายหนองคล้า-สระบัว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
15  พ.ค. 2563
จ้างก่อสร้างถนน คสล.บ้านโคกมะม่วง หมู่ที่ ๘ ถนนกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๘๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๔๐๐ ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางทั้งสองข้าง กว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร พร้อมจัดทำป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย ก่อสร้างตามแบบแปลนของ อบต.ลาดตะเคียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  เม.ย. 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๙ จากบ้านโคกแหลมทองเหนือ ถึงเขตติดต่อเทศบาลสระบัวหน้าเขาลูกช้าง หมู่ที่ ๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)