วันที่
ชื่อเรื่อง
7  พ.ค. 2564
ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๙ รายการ เพื่อนำมาติดตั้งไฟฟ้าในอาคารกักตัวผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด ๑๙ ที่รอดูอาการ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กลาดตะเคียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  พ.ค. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๙ รายการ เพื่อใช้ในกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  พ.ค. 2564
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ เพื่อใช้ในกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  เม.ย. 2564
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ตู้เหล็กแบบ ๒ บาน (มอก.) จำนวน ๓ หลังและตู้เอกสารบานเลื่อนกระจก จำนวน ๔ หลัง) เพื่อใช้ในสำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  เม.ย. 2564
ซื้อวัคซีนพร้อมวัสดุ อุปกรณ์ในการฉีด จำนวน ๓,๒๕๐ ตัวๆละ ๓๐ บาท ตามโครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  เม.ย. 2564
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์รถยนต์ หมายเลขทะเบียน บธ ๗๑๙๑ปจ. จำนวน ๑ คัน เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  เม.ย. 2564
ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ป้องกันโรคติดเชื้อโควิด-๑๙ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  เม.ย. 2564
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ เพื่อใช้ในสำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  มี.ค. 2564
ซื้อไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน ๒๒๕ ชุด เพื่อมาติดตั้งตามถนนในเขตพื้นที่รับผิดชอบของ อบต.ลาดตะเคียน หมู่ที่ ๑ ถึง หมู่ที่ ๑๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มี.ค. 2564
ซื้ออาหารเสริมนมยูเอชที (ช่วงปิดเทอม) สำหรับเด็กเล็ก เด็กอนุบาลและเด็ก ป.๑-ป.๖ จำนวน ๔ แห่ง จำนวน ๕๘๑ คน จำนวน ๒๐,๙๑๖ กล่องๆละ ๗.๘๒ บาท (ตั้งแต่วันที่ ๑๐ เมษายน-๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔) จำนวน ๓๖ วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง