วันที่
ชื่อเรื่อง
10  พ.ย. 2563
ซื้ออาหารเสริมนมยูเอชที (ช่วงปิดเทอม) สำหรับเด็กเล็ก เด็กอนุบาล และเด็ก ป.๑-ป.๖ จำนวน ๔ แห่ง จำนวนเด็ก ๕๘๑ คน จำนวน ๙,๘๗๗ กล่องๆละ ๗.๘๒ บาท (ตั้งแต่วันที่ ๑๔ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓) จำนวน ๑๗ วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  พ.ย. 2563
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ รายการ เพื่อใช้ในกองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  พ.ย. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๖ รายการ เพื่อใช้ในกองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  พ.ย. 2563
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๓ รายการ เพื่อใช้ในสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  พ.ย. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๖ รายการ เพื่อใช้ในสำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ต.ค. 2563
จ้างเหมาเครื่องปั่นไฟฟ้าพร้อมไฟฟ้าแสงสว่างไฟสีประดับรอบบริเวณงาน ตามโครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ในวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ณ บริเวณบึงโคกมะม่วง หมู่ที่ ๘ ตำบลลาดตะเคียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ต.ค. 2563
จ้างเหมาเวทีพร้อมเครื่องเสียง เพื่อใช้ในงานโครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ในวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ณ บริเวณบึงโคกมะม่วง หมู่ที่ ๘ ตำบลลาดตะเคียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ต.ค. 2563
จ้างเหมาตกแต่งสถานที่พร้อมจัดหาโต๊ะ เต๊นท์ เก้าอี้ ชุดรับแขก เพื่อใช้ในงานโครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ในวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ณ บริเวณบึงโคกมะม่วง หมู่ที่ ๘ ตำบลลาดตะเคียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ต.ค. 2563
จ้างเหมาจัดทำกระทง อบต. (กระทงกลาง) ตามโครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ในวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ ณ บริเวณบึงโคกมะม่วง หมู่ที่ ๘ ตำบลลาดตะเคียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ต.ค. 2563
จ้างก่อสร้างก่อสร้างฝายน้ำล้นบ้านโคก หมู่ที่ ๔ โดยวิธีคัดเลือก