วันที่
ชื่อเรื่อง
11  ก.ย. 2563
จ้างเหมาค่าบริการพื้นที่เก็บข้อมูลระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ เพื่อใช้ในการรับส่ง จัดเก็บ ค้นหาหนังสือราชการ กับหน่วยงานในจังหวัดปราจีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ย. 2563
ซื้อธงสัญลักษณ์ประจำพระองค์ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ขนาด ๖๐x๙๐ ซม. จำนวน ๑๐๐ ผืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ย. 2563
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (แบตเตอรี่รถยนต์หมายเลขทะเบียน ๘๑-๑๐๗๑ ปจ) จำนวน ๒ ลูก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2563
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ (กล้องวงจรปิด (CCTV) เนื่องจากกล้องไม่สามารถบันทึกเหตุการณ์ได้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ย. 2563
วัสดุที่ใช้ในการฝึกอบรม จำนวน ๑๐ รายการ เพื่อใช้ในโครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ในวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๓
11  ก.ย. 2563
ครุภัณฑ์สำรวจ (เทปวัดระยะความยาว ๕๐ เมตร จำนวน ๒ ชุด และล้อวัดระยะทาง จำนวน ๒ ชุด) เพื่อใช้งานในกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียน
9  ก.ย. 2563
ซื้อวัสดุ จำนวน ๑๒ รายการ เพื่อปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการในเขตตำบลลาดตะเคียน จำนวน ๑ หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ย. 2563
ซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา เครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กลาดตะเคียน (รายหัว) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.ย. 2563
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ (รถยนต์หมายเลขทะเบียน กข ๒๐๗๑ ปจ.) จำนวน ๑ คัน เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ย. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๒ รายการ เพื่อใช้ในกองการศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง