วันที่
ชื่อเรื่อง
11  พ.ย. 2562
ซื้อทรายถม,ถุงใส่ทราย,เชือกฟาง เพื่อใช้สำหรับกักเก็บน้ำไว้ใช้ในการอุปโภค บริโภค จำนวน ๒ แห่ง (หมู่ที่ ๑๑) ตามโครงการรักษ์น้ำ รักษ์ป่า รักษาแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  พ.ย. 2562
จ้างจัดทำกระทง อบต.(กระทงกลาง) ตามโครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ ในวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ณ บริเวณบึงโคกมะม่วง หมู่ที่ ๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  พ.ย. 2562
จ้างเครื่องปั่นไฟพร้อมไฟฟ้าแสงสว่างไฟสีประดับรอบบริเวณงาน ตามโครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ ในวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ณ บริเวณบึงโคกมะม่วง หมู่ที่ ๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  พ.ย. 2562
จ้างเวทีพร้อมเครื่องเสียง เพื่อใช้ในการจัดงานตามโครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ ในวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ณ บริเวณบึงโคกมะม่วง หมู่ที่ ๘ ตำบลลาดตะเคียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  พ.ย. 2562
จ้างเวทีพร้อมเครื่องเสียง ตามโครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ ในวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ณ บริเวณบึงโคกมะม่วง หมู่ที่ ๘ ตำบลลาดตะเคียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  พ.ย. 2562
จ้างตกแต่งสถานที่พร้อมจัดหาโต๊ะ เต๊นท์ เก้าอี้ ชุดรับแขก ตามโครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ ในวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ณ บริเวณบึงโคกมะม่วง หมู่ที่ ๘ ตำบลลาดตะเคียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  พ.ย. 2562
จ้างตกแต่งสถานที่พร้อมจัดหาโต๊ะ เต๊นท์ เก้าอี้ ชุดรับแขก ตามโครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ ในวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ณ บริเวณบึงโคกมะม่วง หมู่ที่ ๘ ตำบลลาดตะเคียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  พ.ย. 2562
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ รถกระเช้าไฟฟ้า หมายเลขทะเบียน ๘๒-๐๑๓๗ ปจ. เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  พ.ย. 2562
เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร แบบมีการย่อ-ขยาย ค่าบริการรายเดือนๆละ ๕,๐๐๐ บาท จำนวน ๑๒ เดือน ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ ? ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ (ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๒) เพื่อใช้ในการถ่ายเอกสารในสำนักงาน อบต.ลาดตะเคียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  พ.ย. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) จำนวน ๑๓ รายการ เพื่อใช้งานในกองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง