องค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียน อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.ladtakhean.go.th
 
 


  การประชุมพิจารณาประสานโครงการพัฒนาที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น[วันที่ 8 เม.ย. 2564][ผู้อ่าน 5]
 
  กิจกรรมร้องเพลงชาติไทย และกิจกรรมหน้าเสาธง ประจำเดือน เมษายน 2564[วันที่ 5 เม.ย. 2564][ผู้อ่าน 3]
 
  กิจกรรมแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานและร่วมปฏิญาณตนแสดงเจตนารมณ์ร่วมต้านการทุจริตคอร์รับชั่น (Zero Tolerance)[วันที่ 31 มี.ค. 2564][ผู้อ่าน 20]
 
  ประชุมประจำเดือน มีนาคม พร้อมหารือการเตรียมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)[วันที่ 31 มี.ค. 2564][ผู้อ่าน 4]
 
  กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เพื่อลดความเสี่ยงจากการขาดแคลนน้ำอุปโภค/บริโภค [วันที่ 10 มี.ค. 2564][ผู้อ่าน 2]
 
  โครงการเยี่ยมบ้านและฟื้นฟูผู้ป่วยติดเตียง ตำบลลาดตะเคียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี[วันที่ 5 มี.ค. 2564][ผู้อ่าน 61]
 
  โครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมปลอดภัย ประจำปี พ.ศ.2564[วันที่ 24 ก.พ. 2564][ผู้อ่าน 2]
 
  โครงการสวมหมวกนิรภัยในชุมชนและโรงเรียน 100% ประจำปี 2564[วันที่ 3 ก.พ. 2564][ผู้อ่าน 3]
 
  กิจกรรมให้ข้อเสนอะแนะการประกอบกิจการของร้านจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม[วันที่ 13 ม.ค. 2564][ผู้อ่าน 3]
 
  โครงการจิตอาสาพระราชทาน เราทําความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์[วันที่ 5 ธ.ค. 2563][ผู้อ่าน 6]
 
  ประเพณีลอยกระทง สืบสานประเพณีวัฒนธรรม ประจำปี 2563[วันที่ 31 ต.ค. 2563][ผู้อ่าน 2]
 
  พิธีวางพวงมาลาเพื่อน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว [วันที่ 23 ต.ค. 2563][ผู้อ่าน 2]