องค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียน อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.ladtakhean.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 26 พฤษภาคม 2554

หัวหน้าส่วนราชการ


นางสาวพิไลลักษณ์ ปะบัวบาน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
(นักบริหารงานท้องถิ่น  ระดับกลาง) 
08-1448-8114

นายวีระวัฒน์  วงษ์พานิช  
นางสาวสันทนา บำรุงจิต
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไปรักษาราชการแทน
หัวหน้าสำนักปลัด 

 (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)
ผู้อำนวยการกองคลัง
(นักบริหารงานการคลัง  ระดับต้น)
08-1389-9556 08-9250-3131
นายบุญมั่น วงศ์ชัยเมธาพร
- ว่าง -
ผู้อำนวยการกองช่าง
(นักบริหารงานช่าง  ระดับต้น)
หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผนงาน รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
(นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น)
08-5282-9559 09-2732-9978 09-9349-7249