องค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียน อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.ladtakhean.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 26 พฤษภาคม 2554

กองช่าง

นายวีระวัฒน์  วงษ์พานิช  
หัวหน้าสำนักปลัด อบต. รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองช่าง
(นักบริหารงานช่าง  ระดับต้น) 
ฝ่ายควบคุมการก่อสร้าง
 
 
 
ว่าง
 
 
หัวหน้าฝ่ายควบคุมการก่อสร้าง
(นักบริหารงานช่าง  ระดับต้น) 
 

ว่าง
นายดิษฐสพงษ์  อินดี
นักผังเมือง

 นายช่างโยธาชำนาญงาน

 นายมานพ  ลาเจริญ ว่าง
นายวิชาญ สุขศรี
 ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า

พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
นายโกมล เจริญผล
 นายณรงศ์ศักดิ์ กระอ่อน

นายสมชาย ภูมี

   พนักงานขับรถบรรทุกขยะ
พนักงานประจำรถขยะ  (ผู้มีทักษะ)
 
พนักงานประจำรถขยะ  (ผู้มีทักษะ)


  นายศักดิ์ดา  ศรีตะเวน
นายฐาณภูติ  สมมิตร์
พนักงานประจำรถขยะ  (ผู้มีทักษะ)

พนักงานประจำรถขยะ  (ผู้มีทักษะ)

นายสัมพันธ์  บัวขาว


นายนารา พุทธา
พนักงานประจำรถขยะ
คนงานประจำรถขยะ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ฝ่ายวิศวกรรมโยธา
 
 
 
ว่าง
 

หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรมโยธา
(นักบริหารงานช่าง  ระดับต้น) 
 
 
 

 

 ว่าง

 ว่าง
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

นายช่างโยธาชำนาญงาน
 
 
 
 
 
  นายอนุชัย  จันทร์งาม
 

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ