องค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียน อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.ladtakhean.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 26 พฤษภาคม 2554

สำนักปลัด


นางสาวพิไลลักษณ์  ปะบัวบาน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
(นักบริหารงานท้องถิ่น  ระดับกลาง)
นายวีระวัฒน์  วงษ์พานิช   
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไปรักษา ราชการแทน
หัวหน้าสำนักปลัด 
 (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป


 
 
นายวีระวัฒน์  วงษ์พานิช   
 
  หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
 (นักบริหารงานทั่วไป  ระดับต้น) 
 
 
 นางสาวชลณภัทร  จีนประชา
 ว่าง ว่าง นายเจษฎา คณะหนู
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ  นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ    เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 

นางสาววรรณิดา  ลาเจริญ 
นางสาวกนกกร กฤษณีไพบูลย์
นางสาวจิดาภา  สายแดง
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
ผุ้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุข
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวจำเนียร หงษ์บิน
นายวสันต์ สง่างาม
นายพรานศักดิ์ วิเท
นักการภารโรง
พนักงานขับรถยนต์
พนักงานขับรถยนต์ 
 
นายพรชัย  สงเหล่า
นางโสภา  ผามั่น
นายทองสุข ไชยเคน
ยาม
คนงานทั้วไป
คนสวน
 

 
 
 


 
ฝ่ายนโยบายและแผนงาน
 

 
 
นายพิษณุ จันทร์เงิน
 
 
 หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผนงาน
 (นักบริหารงานทั่วไป  ระดับต้น) 
 
 นางพิมพ์ชนก  พิณนุเวช 
นายภัทรพงศ์  เพชรรัตน์   นายวงศกร ไกร่อ่ำ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ  
นิติกรชำนาญการ  เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยปฎิบัติงาน

   
นางสาวภาพร เรืองยง
นายปริยัติ  ศรีมา  นายศรัญยู  กัณหารี  
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
   
นายอำพล บุญเพิ่ม
   นายอดุลย์  แววนำ 
 พนักงานขับรถดับเพลิง
 
 พนักงานขับรถดับเพลิง