องค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียน อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.ladtakhean.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 26 พฤษภาคม 2554

สำนักปลัด


นางสาวพิไลลักษณ์  ปะบัวบาน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
(นักบริหารงานท้องถิ่น  ระดับกลาง)
นายวีระวัฒน์  วงษ์พานิช   
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไปรักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด 
 (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)
ฝ่ายบริหารทั่วไป


 
 
นายวีระวัฒน์  วงษ์พานิช   
 
  หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป 
 (นักบริหารงานทั่วไป  ระดับต้น) 
 
 
 นางสาวชลณภัทร  จีนประชา
 ว่าง นางสาวดารณี เอื้ออารี นายเจษฎา คณะหนู
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ  นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ    เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 

นางสาววรรณิดา  ลาเจริญ 

นางสาวจิดาภา  สายแดง
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นายวัลลพ ประกอบยา
นายสุเทพ ชะรองรัมย์
นายอำพล บุญเพิ่ม
นักการภารโรง
พนักงานขับรถยนต์
พนักงานขับรถดับเพลิง

 
นายวสันต์ สง่างาม
นายพรชัย  สงเหล่า
 นายวิชัย  บัวจำปา
พนักงานขับรถยนต์ 
ยาม ยาม
 

 
  นางโสภา  ผามั่น  

คนงานทั้วไป
 
   
     
 
 
ฝ่ายนโยบายและแผน
 

 
 
นายพิษณุ จันทร์เงิน
 
 
 หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผน 
 (นักบริหารงานทั่วไป  ระดับต้น) 
 
 นางพิมพ์ชนก  พิณนุเวช 
นายภัทรพงศ์  เพชรรัตน์   นายวงศกร ไกร่อ่ำ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ  
นิติกรชำนาญการ  เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยปฎิบัติงาน
   
นางสาวภาพร เรืองยง
นายปริยัติ  ศรีมา  นายศรัญยู  กัณหารี  
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย