องค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียน อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.ladtakhean.go.th
 
 


  โครงการประชาคมหมู่บ้านตำบลลาดตะเคียนในการจัดทำแผนชุมชนและแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562[วันที่ 13 มิ.ย. 2562][ผู้อ่าน 120]
 
  โครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ กำจัดผักตบชวาและวัชพืชตามแหล่งน้ำสาธารณะ[วันที่ 3 มิ.ย. 2562][ผู้อ่าน 1306]
 
  โครงการกำจัดผักตบชวาและวัชพืชตามแหล่งน้ำสาธารณะ ประจำปีงบประมาณ 2562[วันที่ 27 พ.ค. 2562][ผู้อ่าน 1115]
 
  พระราชพิธีบรมราชาภิเษก สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร [วันที่ 6 พ.ค. 2562][ผู้อ่าน 325]
 
  กิจกรรมการเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทในการเสด็จเลียบพระนคร [วันที่ 5 พ.ค. 2562][ผู้อ่าน 138]
 
  โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2562 [วันที่ 23 เม.ย. 2562][ผู้อ่าน 320]
 
  โครงการกิจกรรม 5 ส. ประจำปี 2562[วันที่ 23 เม.ย. 2562][ผู้อ่าน 389]
 
  โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2562[วันที่ 15 เม.ย. 2562][ผู้อ่าน 532]
 
  พิธีถวายราชสักการะและกล่าวราชสดุดีของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชการที่ 5 เนื่องในวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2562[วันที่ 18 มี.ค. 2562][ผู้อ่าน 763]
 
  โครงการอบรมและศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนาศักยภาพ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนท้องถ่ิน ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง และผู้นำชุมชนกลุ่มต่างๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562[วันที่ 23 ก.พ. 2562][ผู้อ่าน 878]
 
  กิจกรรมสร้างความรู้ การป้องกันและปราบปรามการทุจริต และผลประโยชน์ทับซ้อนในองค์กรตามโครงการศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนาศักยภาพ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างประจำ [วันที่ 19 ก.พ. 2562][ผู้อ่าน 998]
 
  โครงการรณรงค์หมู่บ้านต้นแบบ คัดแยกขยะต้นทางตามแผนรณรงค์ให้ความรู้"แยกก่อนทิ้ง"[วันที่ 25 ม.ค. 2562][ผู้อ่าน 2234]