องค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียน อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.ladtakhean.go.th
 
 


  โครงการงานมาฆปูรมีศรีปราจีน ​ครั้งที่ 34[วันที่ 4 ก.พ. 2563][ผู้อ่าน 135]
 
  โครงการจิตอาสา "เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์"[วันที่ 2 ก.พ. 2563][ผู้อ่าน 115]
 
  โครงการ BIG CLEANING DAY ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563[วันที่ 2 ก.พ. 2563][ผู้อ่าน 124]
 
  กิจกรรมเสริมสร้างและพัฒนาทัศนคติ จิตสำนึกและพฤติกรรมของข้าราชการให้ไปในทางที่มีวินัย[วันที่ 6 ม.ค. 2563][ผู้อ่าน 110]
 
  กิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล[วันที่ 9 ธ.ค. 2562][ผู้อ่าน 292]
 
  พิธีถวายราชสดุดีและถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร[วันที่ 5 ธ.ค. 2562][ผู้อ่าน 117]
 
  โครงการสวมหมวกนิรภัยในชุมชนและโรงเรียน 100%[วันที่ 4 ธ.ค. 2562][ผู้อ่าน 166]
 
  กิจกรรมร้องเพลงชาติไทย และกิจกรรมหน้าเสาธง[วันที่ 2 ธ.ค. 2562][ผู้อ่าน 111]
 
  กิจกรรมวันลอยกระทง ประจำปี 2562[วันที่ 13 พ.ย. 2562][ผู้อ่าน 537]
 
  กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ประจำปี 2562[วันที่ 13 ต.ค. 2562][ผู้อ่าน 107]
 
  โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข พัฒนาวัดตามแนวทาง 5 ส. ที่ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม [วันที่ 20 ก.ย. 2562][ผู้อ่าน 125]
 
  โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ประจำปี 2562[วันที่ 18 ก.ย. 2562][ผู้อ่าน 123]