องค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียน อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.ladtakhean.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 26 พฤษภาคม 2554

การบริการขั้นพื้นฐาน

การคมนาคม

                1.) ถนนทางหลวงแผ่นดิน สายฉะเชิงเทรา - นครราชสีมา หมายเลข 304

                2.)  ถนนลาดยางหนองคล้า  -  สระบัว

                3.)  ถนนลาดยางหนองบุญเกิด  -  โคกกระท้อน  ยาว  8.440  กิโลเมตร

                4.)  ถนนลาดยางบ้านหนองนมหนู  -  โคกมะม่วง  ยาว  8.672  กิโลเมตร

                5.)  ถนนลาดยางบ้านหนองคล้า  -  โคกมะม่วง

                6.)  ถนนคอนกรีตภายในหมู่บ้าน  81  สาย

                7.)  ถนนดินลูกรังภายในหมู่บ้าน  21  สาย

 

การโทรคมนาคม

                1.)  ติดตั้งโทรศัพท์ดาวเทียม   จำนวน     3     เครื่อง

                2.)  ติดตั้งโทรศัพท์สาธารณะภายในหมู่บ้าน  จำนวน     7     ตู้

 

การไฟฟ้า

                1) ทุกหมู่บ้านมีไฟฟ้าใช้

                2.) มีปัญหากระแสไฟฟ้าไม่เพียงพอ  ไฟฟ้าตก

 

แหล่งน้ำธรรมชาติ

                1)ลำคลอง              จำนวน            8      แห่ง

                2) บึง                       จำนวน            2      แห่ง

 

แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น

                1) ฝาย                     จำนวน            7      แห่ง

                2) บ่อน้ำตื้น            จำนวน    1,105      แห่ง

                3) บ่อบาดาล          จำนวน          34      แห่ง

                4) ระบบประปา     จำนวน          10      แห่ง

                5) สระน้ำ                จำนวน          12      แห่ง