องค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียน อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.ladtakhean.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 26 พฤษภาคม 2554

สภาพทางสังคม

การศึกษา

1. โรงเรียนประถมศึกษา      จำนวน         4         แห่ง         ได้แก่

                1.)  โรงเรียนบ้านคลองร่วม  หมู่ที่ 9  บ้านคลองร่วม

                2.)  โรงเรียนบ้านหนองตลาด  หมู่ที่ 7  บ้านหนองตลาด

                3.)  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 93  หมู่ที่ 1  บ้านหนองคล้า

                4.)  โรงเรียนบ้านโคกกระท้อน  หมู่ที่ 10  บ้านโคกกระท้อน

2.โรงเรียนมัธยมศึกษา          จำนวน         2         แห่ง         ได้แก่

                1.)  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา  93  หมู่ที่ 1  บ้านหนองคล้า

                2.)  โรงเรียนลาดตะเคียนราษฎรบำรุง  หมู่ที่ 10  บ้านโคกกระท้อน

3.โรงเรียนอาชีวศึกษา           จำนวน         1         แห่ง         ได้แก่

                1.)  วิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุรี  หมู่ที่ 3  บ้านหนองนมหมู

4. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ลาดตะเคียน             จำนวน         1         แห่ง         ได้แก่

                1.)  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ลาดตะเคียน  หมู่ที่ 3  บ้านหนองนมหมู

5. โครงการร่มโพธิ์แก้ว  สาขามูลนิธิของวัดสวนแก้ว  หมู่ที่ 3  บ้านหนองนมหมู

สถาบันและองค์กรทางศาสนา

วัด  จำนวน  8  แห่ง  ได้แก่

                1.)  วัดหนองคล้า                                   หมู่ที่   1 บ้านหนองคล้า

                2.)  วัดหนองบุญเกิด                             หมู่ที่  2  บ้านทุ่งขาม

                3.) วัดป่าภาวนาธรรม                            หมู่ที่  2  บ้านทุ่งขาม

                4.)  วัดหนองนมหมู                               หมู่ที่  3  บ้านหนองนมหมู

                5.)  วัดหนองตลาด                                หมู่ที่  7  บ้านหนองตลาด

                6.)  วัดโคกมะม่วง                                                 หมู่ที่  8  บ้านโคกมะม่วง

                7.)  วัดคลองร่วม                                   หมู่ที่  9  บ้านคลองร่วม

                8.)  วัดลาดไพจิตร                                                 หมู่ที่ 13                  บ้านใหม่ลาดตะเคียน

สำนักสงฆ์  จำนวน   1   แห่ง   ได้แก่

 1.   สำนักสงฆ์พุทธเจริญมงคล  หมู่ที่ 13  บ้านใหม่ลาดตะเคียน

สาธารณสุข

                1) ศูนย์แพทย์ชุมชนตำบลลาดตะเคียน หมู่ที่ 5 บ้านโปร่งช้างแทง (ตั้งในเขตเทศบาลตำบลสระบัว)

                2) ร้านขายยาแผนปัจจุบัน  จำนวน  1  แห่ง

                3)  อัตราการใช้ส้วมราดน้ำ  ร้อยละ  100

 

ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

 

                1.) สถานีตำรวจภูธรสระบัว  ตำบลลาดตะเคียน (ตั้งในเขตเทศบาลตำบลสระบัว)