องค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียน อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.ladtakhean.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 26 พฤษภาคม 2554

สภาพทางเศรษฐกิจ

                        อาชีพของราษฎรส่วนใหญ่

                -  เกษตรกรรม เช่น ทำไร่มันสำปะหลัง ไร่ข้าวโพด ทำนา ปลูกไม้ยูคาลิปตัส ปลูกผักสวนครัว

                -  อาชีพเลี้ยงสัตว์  เช่น  เลี้ยงหมู  เลี้ยงไก่  เลี้ยงเป็ด  เลี้ยงกระบือ  เลี้ยงปลา

                -  อาชีพค้าขาย

                -  รับจ้างทำงานในโรงงานอุตสาหกรรม

                        หน่วยธุรกิจในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล

                -  ปั๊มน้ำมันเล็ก                                   จำนวน                   4              แห่ง

                -  โรงงานอุตสาหกรรม                     จำนวน                   8              แห่ง

                -  โรงสี                                                  จำนวน                   2              แห่ง

                -  ฟาร์มเลี้ยงหมูขนาดใหญ่              จำนวน                   1              แห่ง

                -  ลานมันสำปะหลัง                          จำนวน                   1              แห่ง

                                -  ฟาร์มเลี้ยงไก่ขนาดใหญ่                จำนวน                   2              แห่ง
                                
-  ฟาร์มเลี้ยงเป็ดขนาดใหญ่              จำนวน                   1              แห่ง