องค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียน อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.ladtakhean.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 26 พฤษภาคม 2554

สภาพทั่วไป

ที่ตั้ง

องค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียน  ตั้งอยู่ที่เลขที่ 199  หมู่ที่ 3  บ้านหนองนมหนู  ตำบลลาดตะเคียน  อำเภอกบินทร์บุรี   จังหวัดปราจีนบุรี   ห่างจากที่ว่าการอำเภอกบินทร์บุรี   ประมาณ  6  กิโลเมตร  ห่างจากตัวจังหวัดปราจีนบุรี  ประมาณ  80  กิโลเมตร  มีพื้นที่รับผิดชอบทั้งหมด  171.161  ตารางกิโลเมตร  หรือประมาณ  106,975.625  ไร่  มีอาณาเขตติดต่อกับพื้นที่ข้างเคียง ดังนี้

                ทิศเหนือ                 จดตำบลหาดนางแก้ว และตำบลกบินทร์บุรี อำเภอกบินทร์บุรี

                ทิศใต้                      จดตำบลทุ่งพระยา  สนามชัยเขต  จังหวัดฉะเชิงเทรา

                ทิศตะวันออก        จดตำบลเขาไม้แก้ว  ต.กบินทร์บุรี และตำบลหาดนางแก้ว  อำเภอกบินทร์บุรี

                ทิศตะวันตก           จดตำบลกรอกสมบูรณ์  ตำบลท่าตูม  อำเภอศรีมหาโพธิ์

 

ประชากร

                มีประชากรรวมทั้งหมด  จำนวน  9,262  คน  แบ่งเป็นเพศชาย  จำนวน  4,540  คน  เพศหญิง  จำนวน  4,722  คน  มีจำนวนครัวเรือน  3,447  ครัวเรือน

(ข้อมูล    เดือน  มิถุนายน  พ.ศ. 2559)  แยกเป็นรายหมู่บ้านดังนี้