องค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียน อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.ladtakhean.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 26 พฤษภาคม 2554

วิสัยทัศน์ - พันธกิจ

  ลาดตะเคียนเมืองน่าอยู่ เชิดชูวัฒนธรรม

ก้าวล้ำการศึกษา ก้าวหน้าการเกษตร ส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง

 พันธกิจ

                                1.  บำรุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชน

                                2.  ส่งเสริมการพัฒนาเด็ก  เยาวชน  สตรี  ผู้สูงอายุ  และผู้ด้อยโอกาส

                                3.  การป้องกันและระงับโรคติดต่อ

                                4.  สืบทอดศิลปะ  จารีตประเพณี  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  และวัฒนธรรมท้องถิ่น

                                5.  พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน  การคมนาคม  ระบบสาธารณูปโภค  และสาธารณูปการ

                                6.  สร้างระบบบริหารจัดการที่ดี ประชาชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ มีความโปร่งใสในการบริหารงาน

                                7.  ปรับปรุงพัฒนาการกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลให้ถูกหลักสุขาภิบาล

                                8.  ส่งเสริม พัฒนาคุณภาพการศึกษา ศีลธรรม คุณธรรมแก่นักเรียนและประชาชน

                                9.  บำรุงและรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

                                10.  จัดให้มีและบำรุงรักษาสถานที่เพื่อการกีฬา  การพักผ่อนหย่อนใจและสวนสาธารณะ

                                11.  ส่งเสริมกิจกรรมการนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

                                12.  พัฒนาบุคลากรและประชาชนในด้านคุณภาพชีวิ

 

จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา

                                1.  ประชาชนมีอาชีพและรายได้พอเพียง

                                2.  ประชาชนได้รับการศึกษาและมีคุณภาพชีวิตที่ดีมีคุณธรรม

                                3.  ศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมท้องถิ่นได้รับการสืบทอด

                                4.  การคมนาคมสะดวกรวดเร็ว มีระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการอย่างเพียงพอ

                                5.  ระบบการบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ

                                6.  สิ่งแวดล้อมปราศจากมลพิษ

                                7.  ประชาชนมีสถานที่พักผ่อนหย่อนใจและสถานที่เล่นกีฬา

                                8.  ป้องกันและระงับโรคติดต่ออย่างมีประสิทธิภาพ