องค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียน อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.ladtakhean.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 26 พฤษภาคม 2554

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

นายวีระวัฒน์  วงษ์พานิช  
หัวหน้าสำนักปลัด อบต. รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
(นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น)

 

นางสาวบุญวนิดา จุลภาพ

   นางสาวอรพรรณ  พูลแช่ม
 นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
 ครู วิทยะฐานะชำนาญการ
 

นางสาวพัชนี  เมืองอินทร์ นางสาวซูวีดา  ซายปาตา ว่าง
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี เจ้าพนักงานธุรการ
ครูผู้ดูแลเด็ก(ครูผู้ช่วย)
 
 
นางสาวทิตยา จันทร์เพ็ญ

นางสาววรรณดี พรสวัสดิ์
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก