องค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียน อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.ladtakhean.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 26 พฤษภาคม 2554

สมาชิกสภา อบต.


นายปารมี หมันเทศมัน

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียน
 

นายประสิทธิ์  ทิมแก้ว

นางสาวพิไลลักษณ์ ปะบัวบาน
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียน เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียน
     

นายปรีชา ชิตตะวิณ

นายสมบัติ  พาโท

นายนนธชัย  วงษ์เสนา

สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 1
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 2 สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 4

 

นายอดุลย์  เปรมอำพล

นายดำรงค์  คงเจริญ

นายไพวัล  ท่าข้าม

สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 5 สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 6 สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 7

   

นางอรนภา ทิมแก้ว

นายมนัส  โตด้วง

นายประทีป วงษ์ศรี

สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 8 สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 10 สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 11

   

นายสันต์  บุญแก้ว

 

นายดำเนิน  วังกระพงษ์

สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 12   สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 13